Så här behandlar vi personuppgifter

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av utsedd personal hos MHT Takentreprenören i Syd AB.Inom företaget samlar vi in och använder personuppgifter från de personer som integrerar med oss så som kunder/leverantörer/underentreprenörer samt via vår webbplats. Vi är måna om att alla personuppgifter som finns hos oss tas om hand på rätt sätt dvs. uppgifterna lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till de som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För huvuddelen av MHTpersonuppgiftsbehandling är det MHT Takentreprenören i Syd AB med org.nr 556199-9540som är ansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling. MHTbehandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

MHT Takentreprenören i Syd AB är ettkvalitetsanpassat företag med huvudinriktning på entreprenad-arbeten med tätskikt och värmeisolering för låglutande tak. Därtill kommer att ansöka om ROT-avdrag för våra kunder. För att kunna skötadessa uppgifter måste MHT samla in personuppgifter såsom:

 • för-och efternamn
 • personnummer
 • adressuppgifter
 • fastighetsbeteckning
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger

Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från dig själv, den som är projektledare för ditt projekt/arbete, offentliga register. Informationen kan vi få via brev eller elektroniskt.

Till vilka lämnas uppgifterna ut?

MHTlämnar ut personuppgifterna till Skatteverket vid ROT-ansökning.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster/produkter och kan därför inte begränsas eller raderas.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt och inom en månad efter det att vi har fått in en sådan begäran från dig, erhålla en kopia i skriftligt fysiskt format av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke som du har lämnat.

Du har även rätt att krävaatt behandlingen av personuppgifter begränsas, om du exempelvis bestrider personuppgifternas korrekthet (behandlingen ska begränsas under en tid som ger MHTmöjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta). Önskar du att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas behöver du kontakta MHT,kontaktuppgifter nedan.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktformulär via hemsidan

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din förfrågan.

MHTgaranterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part.

Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas i 6 månader och därefter tar vi bort dem.
 • Du kan när som helst kontakta oss om du vill att dina uppgifter tas bort tidigare.

Har du frågor?

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos MHTär du välkommen att kontakta oss:

MHT Takentreprenöreni Syd AB
Mörsaregatan 3
254 66 Helsingborg
info@mht-syd.se