MHT Syd är auktoriserade enl Sveriges takentreprenörer

Vi har valt att enbart samarbeta med ledande tillverkare av tätskikt och isolering. Genom detta har vi tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Vi har redovisad Kvalitetspolicy och styr vår verksamhet enligt en kvalitetsmanual som innehåller rutiner för bl a inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Våra takmontörer har utbildats av respektive tätskiktsleverantör.

Vi informerar våra kunder hur de ska underhålla/sköta sina tak så att livslängden inte förkortas på grund av bristande underhåll/skötsel.

Miljö

Genom att använda produkter med hög kvalitet och som är anpassade för vårt nordiska klimat kan vi leverera tätskiktssystem med lång livslängd, vilket är bra för miljön.

Vi prioriterar att samarbeta med leverantörer som har dokumenterat miljöledningssystem och som har byggvarudeklarationer för de produkter som ingår i våra tätskiktssystem. Vi rekommenderar våra kunder att köpa tätskiktssystem vars ingående produkter inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Vi kommer långsiktigt satsa på fler miljövänliga tätskiktssystem, t ex. Mataki Lessnox samt på sikt ändra appliceringsmetoden miljövänligt. Vi har valt att samarbeta med lokala tillverkare/leverantörer för att på så sätt minska miljöpåverkan i form av transporter.

Arbetsmiljö

Vårt sätt att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor baseras på kraven i AFS 2001:1 Arbetet bedrivs som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Vi identifierar och analyserar aktuella lag- och föreskriftskrav inom arbetsmiljöområdet för vår verksamhet. Därefter inarbetas kraven i respektive process i form av rutiner och instruktioner.

Arbeten med särskild risk identifieras, analyseras och de planerade åtgärderna dokumenteras i arbetsorder och riskeleminering. Arbetsorder och riskeleminering är ett viktigt styrmedel för arbetsmiljöarbetet i projekten.

Tätkiksgarantier

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy