Värmeisolering = Energihushållning! Isolera tak då dåligt isolerade tak leder till onödigt slöseri med energi och pengar. Onödig energiproduktion påverkar dessutom miljön negativt. Takytan är alltid en stor andel av byggnadens ytteryta, klimatskärmen.

Värmeisolering i låglutande tak är enkelt att montera, vilket ger stor energivinst i förhållande till investeringen. Om arbetet med att isolera tak utförs korrekt, med få eller inga köldbryggor, kommer man år efter år att spara mycket energi och pengar.

Vi samarbetar med ledande leverantörer av värmeisolering i tak och arbetar med såväl mineralull (av stenull), EPS-cellplast, pir- och cellglasisolering.

Vilken typ som är lämpligast för att isolera tak i respektive byggnad beror på en mängd faktorer: var i konstruktionen som tätskiktet är placerat, vilka krav som ställs på brandegenskaper, hållfasthet, huruvida det kommer att förekomma trafik på taket mm.

Kontakta oss så hjälper vi dig med vilken typ av takisolering som är mest lämplig för just ditt tak.

Tilläggsisolering

Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en ”Energiberäkning” så ser man snabbt om denna lösning är intressant.

Det finns många skäl att göra tilläggsisolering t ex:

  • Energibesparing, ekonomisk vinst (Tilläggskostnaden för isolering vid omläggning av gammalt tätskikt är betald efter 5 – 10 år på grund av lägre energikostnader. Alla följande år under byggnadens livslängd är vinstår!).
  • Energibesparing, miljövinst (Energitillverkning påverkar miljön negativt. Mindre energiåtgång spar miljön!)
  • Fuktproblem elimineras (Den gamla konstruktionen blir torrare med tilläggsisolering).
  • Flexiblare byggnad (byggnad med bra inomhusklimat är attraktiv för många verksamheter och användningsområden).
  • Troligen lägre försäkringspremier (Genom att täcka eventuella brännbara material i det gamla taket med obrännbar mineralull minskar brandrisken)
  • Husets värde ökar (Husets värde kan öka mer än kostnaden för tilläggsisoleringen).