Vad är gröna tak?

Gröna tak, även kallade vegetationstäckta tak/sedumtak, har använts i Norden sedan 1900-talet. Tidigare ingick torvtak i ett klassiskt nordiskt bygge, vilket innebär att det är en sedan länge använd metod här i Sverige. Gröna tak kan innebära allt från ett tunt lager sedumväxter till tjockare vegetationer med buskar och mindre träd.

Estetiskt värde

Gröna tak har såklart en rad positiva fördelar för byggnaden i sig, men också en positiv påverkan för de som lever runt omkring. Man kan tillskriva dessa tak ett stort estetiskt värde för människorna i dess närhet, och den grönskande omgivningen som bildas bidrar till en ökad livsglädje hos befolkningen. Dessutom absorberar taken mellan 50 och 80 procent av allt vatten som faller på taket. Det innebär att dräneringen av regnvatten i dagvattennätet och överbelastningen på avloppssystemet minskar.

Fördelarna

Det finns många fördelar med gröna tak i en stadsmiljö. Förutom ökad trevnad för boende och grannar fungerar det också som skydd för takmembranet. Andra fördelar är förbättrad isolering mot både värme och kyla samt att taket absorberar stora delar av stadens buller, luftföroreningar och damm. Allt detta bidrar bland annat till att energiförbrukningen för uppvärmning och nedkylning av huset minskar, vilket i sin tur leder till ett minskat koldioxidutsläpp och en mindre kostsam elräkning. En annan stor fördel är att slitaget på byggnaden minskar.

Gröna tak är således en mycket bra metod för en mer hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse.